Komextherm阀门和控制产品

2018.02.08 14:39 PL 221 Komextherm阀门和控制产品已关闭评论

Komextherm阀门和控制产品

MIX BP 15
MIX BP 20
MIX BP 25
MIX BP-Z 25

MIX AP JS25
MIX AP JS32
MIX AP JS40
MIX AP JS50
MIX AP JS65
MIX AP JS80
MIX AP JS100

MIX C 32
MIX C 40
MIX C50
MIX P 50

DUOMIX B 20
DUOMIX B 25
DUOMIX B-Z 25

DUOMIX AO JS25
DUOMIX AO JS32
DUOMIX AO JS40
DUOMIX AO JS50
DUOMIX AO JS65
DUOMIX AO JS80
DUOMIX AO JS100

DUOMIX C 32
DUOMIX C 40
DUOMIX C 50
DUOMIX P 50

Servopohon MK-CN 24V
Servopohon MK-CN.1 24V
Servopohon MK-CS 230V
Servopohon MK-CS.1 230V
Servopohon MK-DS 230V
Servopohon MK-DN 24V
Adapter MK-C ESBE

RVT 07 DUO

RVT 06D H0
RVT 06.2D H0

SOLARIS RRT-05.1
SOLARIS PRT -05

STABIL 02 SET
STABIL 02

STABIL 02D
STABIL 02.2D

RIT HD SET
RIT HT SET
RIT HD
RIT HT

052 220 HD
052 220 HT
052 220 DIGITÁL

INTEGRÁL 2000

PA-5 HD
PA-5 HT
PA-5 HD

KOMPACT 06 CN HD
KOMPACT 06 CN HT
KOMPACT 06 CN H DIGITÁL

SET HD 052
SET HT 052
SET H Digitálny 052
HD 052
HT 052
052 H DIGITÁL

RVT O6-CN SET HD
RVT 06-CN SET HT
RVT 06-CN SET Digitálny
RVT06 HD
RVT06 HT
RVT06 H Digitálny

RVT06.2 HD
RVT06.2 HT
RVT06.2 H Digitálny
RVT06.2 SET H Digitálny

KASCON
Akumatic 04

RET Z4
RET Z6

TI-J
TI-J-S
TI-J-PV
IPV -J
TA,
TAI
TV
TVJ
TVI

TA-M
TV-M
TP-M

Jímka Z
Jímka ZJ
Jímka A
Jímka A-J

Reg. RVT 06 SET HD
Reg. RVT 06 SET HT
Reg. RVT 06 SET HDig.
Reg. RVT 06 SOLO HD
Reg. RVT 06 SOLO HT
Reg. RVT 06 SOLO HDig.
Reg. RVT 06 KOMPAKT HD
Reg. RVT 06 KOMPAKT HT
Reg. RVT 06 KOMPAKT HDig.
Reg. RVT 06 D HO
Reg. RVT 06 D HDig.
Reg. RVT 06 D Therm
Reg. RVT 06 R SOLO 24V
Reg. RVT 06 R SOLO 230V
Reg. RVT 07 DUO
Termostat prost. EURO 101
Reg. RVT 06.2 SET H Dig
Reg. RVT 06.2 SOLO HD
Reg. RVT 06.2 SOLO HT
Reg. RVT 06.2 SOLO HDig.

Reg. RVT 06.2 D H0
Reg. RVT 06.2 D HDig.
Reg. RVT 06.2 D Hterm
Reg. RVT 06.2 R SOLO 24V
Reg. RVT 06.2 R SOLO 230V

KOMEXTHERM PA-5
KOMEXTHERM RVT 06
KOMEXTHERM RVT 06 D
KOMEXTHERM RVT 06 R
KOMEXTHERM RVT 06.2
KOMEXTHERM RVT 06.2 D
KOMEXTHERM RVT 06.2 R
KOMEXTHERM RVT 07 DUO
KOMEXTHERM RIT 06 D
KOMEXTHERM J-AZ KASCON
KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05
KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05.1
KOMEXTHERM STABIL 02
KOMEXTHERM STABIL 02 D
KOMEXTHERM STABIL 02 R
KOMEXTHERM STABIL 02.2 D
KOMEXTHERM STABIL 02.2 R
KOMEXTHERM AKUMATIC 04
KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R

KOMEXTHERM MIX + DUOMIX
Servopohon MK-CN
Servopohon MK-D

Reg. RVT 06 SET HD
Reg. RVT 06 SET HT
Reg. RVT 06 SET HDig.
Reg. RVT 06 SOLO HD
Reg. RVT 06 SOLO HT
Reg. RVT 06 SOLO HDig.
Reg. RVT 06 KOMPAKT HD
Reg. RVT 06 KOMPAKT HT
Reg. RVT 06 KOMPAKT HDig.
Reg. RVT 06 D HO
Reg. RVT 06 D HDig.
Reg. RVT 06 D Therm
Reg. RVT 06 R SOLO 24V
Reg. RVT 06 R SOLO 230V
Reg. RVT 06.2 SET H Dig

Reg. RVT 06.2 SOLO HD
Reg. RVT 06.2 SOLO HT
Reg. RVT 06.2 SOLO HDig.
Reg. RVT 06.2 D H0
Reg. RVT 06.2 D HDig.

Reg. RVT 06.2 D Hterm
Reg. RVT 06.2 R SOLO 24V
Reg. RVT 06.2 R SOLO 230V

Reg. RVT 07 DUO
Termostat prost. EURO 101
Reg. SOLARIS RRT 05
Reg. SOLARIS RRT 05.1
Reg. STABIL 02.2 D
Reg. STABIL 02.2 R SOLO 24V
Reg. STABIL 02.2 R SOLO 230V
Reg. AKUMATIC 04 R

MIX C DN 40
MIX C DN 50
MIX P DN 50

DUOMIX B DN 20
DUOMIX B DN 25
DUOMIX B-Z DN 25

DUOMIX C DN 50
DUOMIX P DN 50

Servopohon MK-CN 24V

EM04_H009
EM04_H010
EM04_H012
CS 4-16R

Reg. RVT 06.2 SET H Dig
0701_09059
Reg. RVT 06.2 SOLO HD
0701_09054
Reg. RVT 06.2 SOLO HT
0701_09055
Reg. RVT 06.2 SOLO HDig.
0701_09056
Reg. RVT 06.2 D H0
0701_09057
Reg. RVT 06.2 D HDig.
0701_090581
Reg. RVT 06.2 D Hterm
0701_09058
Reg. RVT 06.2 R SOLO 24V
0701_09052
Reg. RVT 06.2 R SOLO 230V

Reg. STABIL 02 SET
0701_0203
Reg. STABIL 02 SOLO
0701_0202
Reg. STABIL 02 D
0701_0204
Reg. STABIL 02 R SOLO 24V
0701_02041
Reg. STABIL 02 R SOLO 230V
0701_02042
Reg. STABIL 02.2 D
0701_0205
Reg. STABIL 02.2 R SOLO 24V
0701_02051
Reg. STABIL 02.2 R SOLO 230V

MIX AP DN 25
MIX AP DN 32
MIX AP DN 40
MIX AP DN 50
MIX AP DN 65
MIX AP DN 80
MIX AP DN 100
MIX BP DN 15
MIX BP DN 20
MIX BP DN 25
MIX BP-Z DN 25
MIX C DN 40
MIX C DN 50
MIX P DN 50

MIX BP DN 15
MIX BP DN 20
MIX BP DN 25
MIX BP-Z DN 25

DUOMIX AO DN 25
DUOMIX AO DN 32
DUOMIX AO DN 40
DUOMIX AO DN 50
DUOMIX AO DN 65
DUOMIX AO DN 80
DUOMIX AO DN 100
DUOMIX B DN 20
DUOMIX B DN 25
DUOMIX B-Z DN 25
DUOMIX C DN 50
DUOMIX P DN 50

Čidlo TA
0702_0500
Čidlo TA-I
0702_0502
Čidlo TA DUO
0702_05001
Čidlo TV-J
0702_0601
Čidlo TV-I
0702_0603
Krabice s čidly 98
0702_09001
Čidlo TI-J
0702_01001
Čidlo TI-J-S
0702_01011
Čidlo TI-J-PV
0702_01021
Volič IPV-J
0702_04001
Čidlo TI-PV
0702_0102
Čidlo TV
0702_0600

… ….

感谢你的阅读,本文版权归 泛湃机电 +86 13980623463;MXZYPL@sina.com 所有,转载时请注明出处。
注明出处格式:泛湃机电 +86 13980623463;MXZYPL@sina.com(/?p=12231

上一篇:
下一篇:

分享到

相关文章